ข่าวการรับสมัคร
หลักสูตรที่เปิดรับ
แผนการเรียน
เอกสารการรับสมัคร
กรอกใบสมัคร
ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล
พิมพ์เอกสารชำระค่าสมัคร
ส่งหลักฐาน
รายงานสถิติ
สำหรับเจ้าหน้าที่

การรับสมัครประจำปี 2567

สมัครศึกษาต่อหลักสูตร *
*

กรุณาระบุเลขรหัสบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก
สำหรับต่างชาติ ให้ระบุหมายเลข Passport โดยใส่เลข 0 ด้านหน้าให้ครบ 13 หลัก เช่น EG4180601 ให้ระบุเป็น 0000EG4180601 (For foreigners, please provide your Passport number by adding a leading zero to make it a 13-digit number. For example, if your passport number is EG4180601, please provide it as 0000EG4180601.)
*
*
*
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์
*
*
*
*
*
*
*
*
ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับ *
*
*
*
*
*
ประวัติการทำงาน