สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครโดยตรงได้ที่
โทร 086-4215760 (054)237399 ต่อ 5162
LINE ID : 0850294697
e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คำชี้แจงผู้มีสิทธิ์เข้าสอบนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ '3'
ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดูคำชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขาวิชา
จำนวน
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
8
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย (ค.บ.)
53
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
23
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ค.บ.)
12
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  การสอนภาษาจีน (ค.บ.)
2
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สังคมศึกษา (ค.บ.)
18
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
6
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
3
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
15
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา (ค.บ.)
10
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  เคมี (ค.บ.)
1
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
26
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
1
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (บธ.บ.)
3
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
12
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
1
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
5
ดูรายชื่อ
  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
8
ดูรายชื่อ
  4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
2
ดูรายชื่อ
  4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
2
ดูรายชื่อ
รวม 211 คน